سانسوریا پاکوتاه با گلدان پایه دار فلزی

128,000 تومان
سانسوریا از گیاهان زیبا و بسیار مقاوم است.مجموعه دوتایی شامل دو عدد گلدان فلزی سانسوریا پاکوتاه سبز و ابلق همراه

سانسوریا سبز با گلدان فلزی

130,000 تومان150,000 تومان
سانسوریا از گیاهان زیبا و بسیار مقاوم است.مجموعه دوتایی شامل دو عدد گلدان فلزی سانسوریا شمشیری و پاکوتاه ارتفاع سانسوریا